Type Projecten

Welke projecten worden het Zeeuws Klimaatfonds (financieel) ondersteunt?
De inzet van het Zeeuws Klimaatfonds is om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energiehuishouding in Zeeland. Verduurzaming van de energiehuishouding en het terugdringen van de CO2 belasting komt tot stand via:

1. Besparing: Energieverbruik terugdringen door eenvoudige besparingen (via gedrag)

2. Reductie: Energiebesparende maatregelen of CO2 reducerende maatregelen nemen (via techniek)

3. Duurzame energie opwekken (zon, wind, water, biomassa, geothermisch)

4. CO2 -opname en vastlegging.

Op basis hiervan kan een indeling gemaakt worden in verschillende type projecten.

1.     Besparingsprojecten
Bij besparingsprojecten wordt de energievraag binnen organisaties of bedrijven verlaagd door onnodig energiegebruik terug te dringen via gedragsverandering en actief handelen. Hierbij gaat het om zaken die zonder technische maatregelen tot stand kunnen komen als het vaker lichten doven, niet actieve computers en kantoorapparatuur uitzetten, verwarmin lager zetten in ruimten die niet gebruikt worden en het vermeiden van overbodige autoritten en dergelijke.

Deze maatregelen kosten geen geld, ze leveren geld op. Energie sparen is vooral een kwestie van communicatie en gedragsverandering binnen een organisatie en door mensen. Vanuit het klimaatfonds is geen financiële steun nodig; wel ligt er een algemene taak in de communicatie.

2.      Reductieprojecten
Reductieprojecten zijn ook gericht op energiebesparing, maar vragen wel om een technische maatregelen en investeringen. Die investering kan in korte of op langere termijn worden terugverdiend door de lagere energiekosten. In gebouwen gaat het om zaken als isolatie, dubbel glas, zuinige verlichting, bewegingsmelders, efficiënte verwarmingsketels, warmte terugwinning bij luchtbehandelingsystemen en dergelijke. In het vervoer gaat het om zaken als zuiniger auto’s en andere vervoersvormen.

Een organisatie of bedrijf die het energiegebruik (en de CO2-uitstoot) wil reduceren stelt hiervoor een plan op en maakt geld vrij voor de technische maatregelen.
(Wettelijk is bepaald dat bedrijven met een energiegebruik van meer van 50.000 kilowattuur en/of 25.000 M3 aardgas per jaar, alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar moeten uitvoeren.)
Het fonds richt zich bij reductieprojecten op projecten met een relatief lange terugverdientijd heeft een voorkeur voor projecten van maatschappelijke instellingen (scholen, sportaccommodaties, buurhuizen, culturele instellingen e.d.)

3.      Duurzame energieprojecten.
Het uitgangspunt is dat de opwekking van duurzame energie een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van onze energiehuishouding. Duurzame opwekking vervangt immers fossiele energieopwekking. Bij duurzame energieopwekking gaat om het bouwen of installeren van installaties die energie produceren op basis van zonne- en windenergie, biomassa en waterkracht.

Voor het klimaatfonds kan onderscheid gemaakt worden in projecten door bedrijven en organisaties opgezet worden om voor een deel of geheel te voorzien in de eigen energiebehoefte (eigen gebruik) en projecten die opgezet worden voor levering elektriciteit of gas aan het net of de productie van (transport)brandstoffen.

Voor het Zeeuws Klimaatfond zijn beide typen interessant. Bij het eerste type (eigen gebruik) zal de initiatiefnemer vaak een beslissing namen op basis van terugverdientijd. Een financiële bijdrage van het fonds kan de drempel verlagen.

4.      CO2 projecten
Bij CO2 projecten staat niet de energievraag centraal, maar de mogelijkheden om CO2 vast te leggen.
Projecten die biomassa inzetten voor de energieproductie kunnen bij type 3 ‘duurzame energieprojecten’ ingedeeld worden.

Opslag van CO2 in lege aardgas – of olievelden (CCS projecten) is in Zeeland voorlopig niet in beeld. Daarentegen biedt de vastlegging van CO2 in de bodem in de vorm van biochar opf koolstof voor Zeeland mogelijk een interessante optie.