Projecten aanmelden

Ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren die plannen hebben voor het ontwikkelen of opzetten van een project voor de productie van duurzame energie, de reductie van de CO2-uitstoot of het vastleggen van CO2 kunnen hun project aanmelden bij het fonds. Voor aanvragen bij en het toekennen van projecten bij het Zeeuws Klimaatfonds wordt de volgende procedure gevolgd.

Aanvraag
De initiatiefnemer van een project dient voor de start van het project een aanvraag in bij het fonds. Alle relevante informatie over het project dient hiervoor beschikbaar gesteld te worden aan het fonds. Onderdeel van de projectbeschrijving is de beschrijving van toegepaste techniek(en) en een onderbouwing van de milieuwinst. Een berekening van de CO2 credits, een investerings- en exploitatiebegroting en tijdsplanning maken er deel vanuit.

Quick Scan
Een initiatiefnemer van een project kan de haalbaarheid van een projectaanvraag vooraf toetsen door een Quick Scan aan te vragen. De Quick Scan bestaat uit een beknopte projectbeschrijving, een ingevulde vragenlijst en een gesprek met het projectbureau van het fonds. De Quick Scan is een eerste globale toetsing aan de projectcriteria en regels en ondersteunt de initiatiefnemer in het besluit om wel of geen formele aanvraag in te dienen bij het fonds. Het projectbureau kan het initiële projectvoorstel aan de projectcommissie voorleggen.

Beoordeling
Een projectaanvraag wordt door het projectbureau eerst getoetst op volledigheid. Zo nodig wordt de initiatiefnemer gevraagd aanvullende gegevens te verstrekken die voor de beoordeling van belang zijn. De projectcommissie beoordeelt de aanvraag en kijkt hierbij naar inhoud en haalbaarheid, toetst deze aan de criteria en controleert de berekening van de CO2 credits en stelt deze, samen met de looptijd van het project, vast. Bij de beoordeling kan de commissie een beroep doen op externe deskundigen. Indien nodig kan overleg gepleegd worden met de aanvrager.

Advies aan het bestuur
De projectcommissie brengt tenslotte advies uit aan het bestuur. Het bestuur besluit over het project en stelt daarbij het aantal CO2 credits formeel vast en de financiële bijdrage van het fonds aan het project.

Toekenning
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de verslaglegging (bewijzen van realisering en betaling) door de projecteigenaar.
In de procedure is bestaat geen beroepsmogelijkheid.

Projecten aanmelden kan via ons mailadres info@zeeuwsklimaatfonds.nl  U krijgt dan van ons een aanvreaagformulier.