Zeeuws Klimaatfonds mede-initiatiefnemer van Green Deal Nationale Koolstofmarkt

Het Zeeuws Klimaatfonds is mede-initiatiefnemer en penvoerder van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Hiermee gaan het Rijk, bedrijven, natuur- en milieu organisaties en lokale klimaatinitiatieven de samenwerking aan om CO2-reductie in sectoren buiten de Europese Emissiemarkt te verhandelen. Dit moet een steun in de rug bieden voor lokale klimaatprojecten. De Green Deal is gepresenteerd op 26 oktober tijdens de Nationale Klimaattop 2016.

Met het Klimaatakkoord van Parijs zijn de doelen voor het terugdringen van CO2-uitstoot fors opgeschroefd. Om hier gehoor aan tegen organiseerde Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur & Milieu onder de titel ‘Bring Paris Home’ de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam. Hierbij zijn diverse klimaatinitiatieven gepresenteerd, waaronder de Green Deal Koolstofmarkt die binnenkort zal worden ondertekend.

De zware industrie en energiesector kennen emissieplafonds die verhandelbaar zijn op de Europese Emissiemarkt (ETS). Daarnaast wordt in 2020 ook ingezet op ruim 35% CO2-reductie in onder meer landbouw, verkeer en huishoudens. Deze sectoren vallen echter buiten het ETS. De Green Deal moet het mogelijk maken deze CO2-credits te verhandelen aan burgers en organisaties. Hiervoor worden methoden en standaarden geboden voor het berekenen van de marktwaarde. Dit onder toezicht van een onafhankelijk college van deskundigen. Uitgangspunt is te komen tot een prijs van 20 tot 25 euro per vermeden ton CO2-equivalant, als weergave van de klimaaturgentie sinds ‘Parijs’.

Projecten die in aanmerking komen zijn onder meer collectieve PV-projecten, laadpalen bij scholen met zonnepanelen, mestvergisters, gebruik van grondwater voor opwarming en koeling van gebouwen en bescherming van veenweidegebieden. Al deze projecten dragen bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. Door dit verhandelbaar te maken kan een extra impuls worden geboden voor dergelijke duurzame initiatieven. Daarbij worden projecten lokaal uitgevoerd, zodat bedrijven, overheden en burgers actief betrokken zijn bij klimaatoplossingen.

Bij de Green Deal Nationale Koolstofmarkt zijn diverse bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatinitiatieven betrokken, waaronder Carbon Matters, Climate Neutral Group, CLM Onderzoek & Advies, CO2-Bank Utrecht, De Groene Zaak, stichting Energy Valley, ennatuurlijk, Essent, Friese Milieufederatie, greenSand, Zeeuws Klimaatfonds, Louis Bolk Instituut, Mijnwater BV, Natuurmonumenten, Stichting De Natuur- & Milieufederaties, Duurzaam Den Haag en Zitta Biogas.