Veel gestelde vragen

Hoe kan een bedrijf, gemeente of organisatie CO2-neutraal of klimaatneutraal worden?
Een bedrijf of andere organisatie kan CO2-neutraal worden door een aantal stappen te zetten.
Eerst moet het energiegebruik en de CO2-uitstoot daarvan in beeld worden gebracht. (Scan)
Vervolgens kan een plan opgesteld worden om de energievraag terug te dringen (besparing)en over te stappen op duurzame energie (Groene stroom inkopen of zelf duurzame energie opwekken). Ook het gebruik van fossiele energie kan teruggebracht worden door b.v. over te schakelen op nieuwe typen CV ketels (mini WKK) of zuiniger auto’s. Met deze drie stappen kan de CO2-uitstoot al flink gereduceerd worden. De dan nog resteren CO2-uitstoot kan vervolgens gecompenseerd worden via het Zeeuws Klimaatfonds. Als deze stappen gezet worden kan de bedrijfsvoering helemaal CO2-neutraal worden.Schematische voorstelling CO2 compensatie

1. Het energieverbruik en de CO2 uitstoot van een deelnemers wordt berekend
2. De deelnemers stort geld in het Zeeuws Klimaatfonds om de CO2 uitstoot te compenseren
3. Het bedrijf krijgt een verklaring en er worden één om meer sterren aan de deelnemers toegekend
4. Het fonds geeft een finaciele bijdrage aan duurzame energieprojecten in Zeeland
5. Het project wordt gerealiseerd
6. het project levert CO2 credits op voor het fonds

Hoe compenseert het Zeeuws Klimaatfonds de CO2 uitstoot van een bedrijf of gemeente?
Een bedrijf, gemeente of andere organisatie die CO2-neutraal wil worden maakt eerst een berekening van jaarlijkse CO2-uitstoot. Daarvoor moeten alle gegevens bekend zijn over het energieverbruik. Aan de hand van meterstanden van gas en elektriciteit (of de energiejaarrekening) en het aantal voertuigkilometers of het brandstofverbruik kan De CO2 uitstoot vrij eenvoudig berekend worden. Op de site staat hiervoor ook een eenvoudige rekentool.
Stel dat de uitkomst van deze berekening 50 ton CO2 is. Dan moet er ook 50 ton CO2 gecompenseerd worden om CO2 neutraal te worden.
Het bedrijf vraagt aan het Zeeuws Klimaatfonds om deze 50 ton te compenseren en betaalt hiervoor € 25 per ton CO2 (totaal € 1.250) aan het fonds. Het fonds investeert dit geld vervolgens in een project dat ook 50 ton aan CO2 winst of CO2 credits oplevert. Zo wordt de CO2 uitstoot van het bedrijf en de CO2 winst van een project met elkaar in evenwicht gebracht. Het fonds doet dit voor alle deelnemers in het fonds die CO2 willen compenseren.

Zijn de ‘ Zeeuwse CO2 Credits’ gecertificeerd?
Op de markt voor vrijwillige CO2 compensatie zijn verschillende soorten CO2 credits in de handel.
De z.g. ‘ Gold Standard Credits’ scoren hierbij hoog en worden ook door het WNF geadviseerd.
Aan de CO2 compensatie projecten worden hierbij een aantal eisen en criteria gesteld.
Een koper van CO2 credits is door de certificering verzekerd van compensatie in ‘ goede’ projecten.
Al deze certificeringsystemen hebben bestrekking op projecten in het buitenland. Er zijn nog geen systeem voor van projecten die in Nederland uitgevoerd worden. Het Zeeuws Klimaatfonds compenseert juist met projecten in eigen omgeving.
Omdat Zeeuws CO2 credits niet door een externe organisatie gecertificeerd kunnen worden, heeft het fonds zelf een lijst van criteria opgesteld waaraan compensatieprojecten moeten voldoen. Projecten worden door een projectencommissie getoetst op deze criteria. Een van de belangrijkste criteria is dat van de ‘additionaliteit’

Hoe voorkom je dubbeltelling van CO2 credits?
Bij projecten die gesubsidieerd worden door de overheid in het kader van het nationale energie- en klimaatbeleid wordt de CO2-winst van de projecten meegenomen in de berekening voor de nationale CO2-doelstellingen. De CO2 ‘winst’ van een project kan maar één keer geteld worden. Het Zeeuws Klimaatfonds kan de CO2 winst van projecten die ook als subsidie krijgen van de overheid (zoals SDE) niet meetellen in de CO2 balans van het fonds.
Bij het eerste project van het fonds kunnen 250 particulieren een set zonnepanelen met korting kopen (van € 1.995 voor € 1.495). Er wordt op deze sets geen SDE of andere overheidssubsidie gegeven. De CO2 winst van deze projecten kan volledig bijgeschreven worden op de CO2 balans van het fonds.

Hoe wordt de CO2 winst van een project bepaald?
Bij de berekening van de CO2 winst of het aantal CO2 credits van een duurzaam energieproject wordt een vergelijking gemaakt met een fossiele energieopwekking. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat bv minstens 850 gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 50 gram op. Door stroom te produceren met zonne-energie in plaats van met kolen wordt een milieuwinst bereikt van 800 gram CO2 per kWh.
De projectencommissie van het Zeeuws Klimaatfonds rekent dit voor elk project precies uit.

Voldoet het Zeeuws Klimaatfonds aan Europese of nationale wetten en regelgeving op het terrein van CO2 compensatie?
Het Zeeuws Klimaatfonds werkt op basis van vrijwillige CO2 compensatie door bedrijven en lagere overheden. De regelgeving voor de formele CO2-emissiehandel (voortkomend uit het Kyoto-protocol en Europese afspraken) is niet van toepassing voor de vrijwillige CO2-markt.
Voor de vrijwillige CO2 markt zijn de deelnemers vrij om eigen spelregels vast te stellen. In de praktijk zijn hierbij verschillende systemen ontstaan. In het Zeeuws Klimaatfonds zijn de spelregels door alle stakeholders samen opgesteld.

Waarom is CO2 compensatie via het Zeeuws Klimaatfonds duurder dan bij andere aanbieders van vrijwillige CO2 compensatie?
Andere aanbieders van vrijwillige CO2 compensatie realiseren de compensatie met name met projecten in ontwikkelingslanden. Het planten van bomen of het realiseren van biogasinstallaties, die door de lokale bevolking zelf geplant of gebouwd worden, is daar veel goedkoper dan in Nederland. Daardoor zijn de CO2-credits uit dit soort projecten goedkoper. Deze CO2 credits kosten ongeveer € 15.-. Het Zeeuws Klimaatfonds rekent € 25.- om één ton CO2 te compenseren met een Zeeuws project.

Waarom kiest het Zeeuws Klimaatfonds voor projecten in Zeeland en niet in het buitenland?
Het fonds ziet goedkope CO2 compensatie met projecten in het buitenland niet als de beste manier om als bedrijf CO2-netraal te worden. Het fonds wil een bijdrage leveren aan een duurzame energiehuishouding in Zeeland zelf. Zeeland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor zijn investeringen nodig in nieuwe duurzame energie- en klimaatprojecten. Het geld dat deelnemers aan het fonds geven om CO2 neutraal te worden, wordt door het fonds in Zeeland zelf ingezet.
Daarbij is de betrokkenheid van de deelnemers in het fonds groter, wanneer het geld wordt ingezet in de eigen regio. Projecten voor ieder zichtbaar en door het fonds beter te beoordelen op kwaliteit en resultaat. We houden het allemaal in eigen hand.

Wie zitten er achter het Zeeuws Klimaatfonds?
Het Zeeuws Klimaatfonds is een initiatief van verschillende Zeeuws partijen, waaronder de provincie Zeeland, gemeenten, de ZMf en projectbureau AdFair. In het bestuur en de projectencommissie zijn deze partijen ook vertegenwoordigd. Na de formele oprichting (december 2009) hebben verschillende partijen zich bij het initiatief aangesloten (waaronder Delta NV, Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports, ZLTO, Het Zeeuws Landschap )

Wat is het verschil tussen CO2-neutraal, klimaatneutraal en energieneutraal?
Deze temen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn wel verschillenende betekenissen aan toe te kennen.
Bij CO2-neutraal ligt de nadruk op het effect van ons fossiele energiegebruik, de CO2 uitstoot. Dit effect moet vermeden worden. De nadruk ligt hierbij op het beperken van het energieverbruik. Om het doel van CO2-neutraliteit sneller te bereiken kan een bedrijf of andere organisatie een deel van de CO2-uitstoot compenseren.
Bij Klimaatneutraal ligt de nadruk niet uitsluitend op CO2, maar worden ook andere broeikasgassen (zoals methaan, lachgas) in beschouwing genomen. Als er sprake is van uitstoot van andere broeikasgassen, moeten die ook vermeden worden om klimaatneutraal te zijn.
Bij Energieneutraal is het doel om zelfvoorzienend te worden op energiegebied. Omdat er geen CO2 gecompenseerd mag worden ligt de nadruk op het zelf opwekken van voldoende duurzame energie. Energieneutraal worden is de meest ambitieuze doelstelling.

Kunnen suikerbieten CO2 compenseren?
Voor landbouwgewassen geldt in het algemeen dat ze in het groeiproces CO2 opnemen uit de atmosfeer opnemen. Meestal komt die CO2 bij consumptie en verwerking weer snel in de atmosfeer. Het effect is dus zeer tijdelijk. Er is sprake van een korte koolstofcyclus. Daarbij vraagt de productie van suikerbieten en andere (voedsel)gewassen ook veel energie in de vorm van brandstof en kunstmest. Dat veroorzaakt ook CO2-uitstoot (of andere broeikasgassen).
Het vergisten of vergassen van biomassa (resten van landbouwgewassen of andere groene afvalstromen) biedt wel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

Kunnen bomen CO2 compenseren?
Bomen kunnen voor een bepaalde periode CO2 uit de atmosfeer opnemen en vastleggen. Aanvankelijk was het planten van bomen (voornamelijk in ontwikkelingslanden) een populaire manier om CO2 te compenseren. Daar wordt inmiddels genuanceerder over gedacht.
Argumenten tegen zijn:
- De CO2 komt na het afstreven van de boom weer vrij in de atmosfeer. Het is geen langdurige oplossing.
- Als Westerse landen veel CO2 willen compenseren door bomen aan te planten in ontwikkelingslanden is er veel grond nodig die ook nodig is voor andere doeleinden
- Volgens organisaties als het WNF is het beter eerst een halt toe te roepen aan de grootschalige ontbossing.
Om deze reden zijn er bij het Zeeuws Klimaatfonds nog geen boom- of bosprojecten in beeld.